Zdá se, že vaše zařízení, operační systém nebo prohlížeč nepodporujeme.
Před zakoupením videa či živého streamu doporučujeme přečíst technické požadavky.
Více informací

Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") videoportálu www.livesignal.tv a jeho přidružené domény klientů a platební brány umístěné na www.livesignal.tv, jehož provozovatelem je společnost: Livesignal TV s.r.o., Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2, IČ: 05665035, DIČ: CZ05665035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.318853 / B (dále jen "provozovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti s užíváním služeb videoportálu www.livesignal.tv a přiduružených doménách a platební brány umístěné na www.livesignal.tv, uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "uživatel") prostřednictvím internetového videoportálu umístěného na adrese www.livesignal.tv a přidružených doménách klientů a platební brány umístěné na www.livesignal.tv (dále jen "webová stránka"). 
  2. Tyto VOP videoportálu www.livesignal.tv jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.livesignal.tv. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 
  3. Videoportál www.livesignal.tv poskytuje přenos videa se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view - dále jen "PPV"). 
  4. Platbu za služby PPV lze provést prostřednictvím e-commerce rozhraní na webu www.livesignal.tv a to platební kartou. V obou případech jsou platby realizovány v českých korunách a v eurech.
  5. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním videoportálu www.livesignal.tv, neručí za prezentovaný obsah webových stránek třetích subjektů využívajících iframe www.livesignal.tv, ani za jiný obsah a data vložená nebo nahraná jinými subjekty. 
  6. Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu nebo dalších subdodavatelských služeb jako je například tzv. Content Delivery Network (CDN). 
  7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nekompatibilním Software (SW) nebo Hardware (HW) na straně uživatele, včetně nedostatečně rychlého připojení k internetu, či jiných skutečností bránících plynulému sledování videa.
  8. Nárok na reklamaci PPV služby vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více než polovinu času z celého zakoupeného online video přenosu, kromě podmínek popsaných v bodech 1.4. až 1.6. 
  9. Reklamaci lze uplatnit pouze písemnou formou pouze e-mailem na: admin@livesignal.tv, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku zahájení daného online přenosu. 
  10. Pro dotazy či nahlášení problému nás kontaktujte e-mailem: admin@livesignal.tv, nebo pomocí chatu v pravém dolním rohu na webu pokud je aktivní.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
  1. Registrace pro uživatele služby PPV je povinná. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný e-mailový kontakt. 
  2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, bankovní spojení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje "). 
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. 
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně. 
  6. Uživatel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám a ani nijak nezneužije vlastní unikátní přístup k placeným videím. Pokud vlastním videoportálu zjistí zneužití, má právo účet uživatele zablokovat. Zneužitím či sdílením přístupových údajů potažmo samotných videí, může dojít k finanční újmě společnosti Livesignal TV s.r.o. Tuto finanční újmu včetně případných dalších škod, je společnost Livesignal TV s.r.o. oprávněna vymáhat soudní cestou. 
  7. Registrace pro uživatele služeb PPV a využívání služeb PPV (např. sledování online videopřenosů) je určena pouze pro fyzické osoby starší 18ti let z České republiky.

 1. SLUŽBA A JEJÍ ROZSAH
  1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem je nutná registrace a uhrazení poplatku - viz bod 2. těchto VOP. 
  2. Provozovatel nabízí zpoplatněné online videopřenosy. Provozovatel je pouze distributorem videosignálu, tedy za kvalitu videosignálu nenese žádnou odpovědnost, kromě případů kde Livesignal TV s.r.o. je zároveň produkující společností dané akce (např.: event, sport, konference). 
  3. Sledování online videopřenosu nesmí být užito k veřejné produkci (např.: sport bary, restaurace, pivnice, kluby, ...) a dále k využívání informací z přenosu pro další média (např.: internetové portály, sportovní zpravodajství, ...) v reálném čase. V případě zjištění takového využití bude plátce PPV služby v rámci neoprávněného použití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení majitele práv pro on-line prezentaci, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY a ZPŮSOB PLATBY
  1. Platby jsou realizovány pomocí platební brány ComGate.
   Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky.
   Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
   • Platba kartou - nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
   • Platba online bankovním převodem - okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
   • Po dokončení online platby budete přesměrováni zpět na webové stránky.
    Platba je potvrzena okamžitě a ihned budete přesměrování na vámi zakoupené video, nebo livestream.
Kontakty na poskytovatele platební brány (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám):
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.livesignal.tv
  2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP. 
  3. Pokud vztah související s použitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem a pro případ řešení sporů jsou věcně a místně příslušné obecné soudy ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
  4. Pokud jsou některá ustanovení obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovým stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY