Pojďte na pivo
#7 - David Nedoma
Zveřejněno: 22.6.2020
https://www.youtube.com/watch?v=8PPSX7m1sog&list=PLxeqH23Y7ygZ1lemlorHAsR9oqTSUDtiS&index=9&ab_channel=LivesignalTV